Hướng dẫn kèo

[accordion]

[accordion_item title=”Giải thích kèo 0-0.5″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]GT_Keo_0_0.5

Nếu Đức thắng thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu hòa thì chọn Đức thua nửa tiền, chọn Pháp thắng nửa tiền.

Nếu Đức thua thì chon Đức thua cả tiền, chọn Pháp thắng cả tiền

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo 0.5″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]GT_Keo_0.5

Nếu Đức thắng thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức hòa hoặc thua thì chọn Đức thua cả tiền, chọn Pháp thắng cả tiền.

Tương tự với các kèo cá cược bóng đá 1,5; 2,5; 3,5; ….. n,5

Nếu Đức thắng với cách biệt n+1 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thắng nhỏ hơn hoặc bằng n bàn, hoặc hòa, hoặc thua thì chọn Đức thua cả tiền, chọn Pháp thắng cả tiền

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo 0.5-1″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]GT_Keo_0.5_1

Nếu Đức thắng với khoảng cách 1 bàn (1 – 0; 2 – 1 ; 3 -2;…) thì chọn Đức thắng nửa tiền, chọn Pháp thua nửa tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt 2 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức hòa hoặc thua thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Tương tự với kèo (1,5-2): ( 2,5-3): (3,5-4)……….. ( n,5 – n+1):

Nếu Đức thắng với cách biệt n+1 bàn thì chọn Đức thắng nửa tiền, chọn Pháp thua nửa tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt n+2 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thua hoặc hòa hoặc thắng với cách biệt nhỏ hơn n+1 bàn thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo Hòa” open=”no” bg_color=”#CC3333″]GT_Keo_hoa

 

Nếu Đức thắng thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền. .

Nếu Đức thua thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Nếu Đức hòa Pháp thì nhà cái trả lại tiền.

Tương tự với các kèo 1 hòa , 2 hòa , 3 hòa, ……, n hòa

Nếu Đức thắng với cách biệt (n+1) bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt nhỏ hơn n bàn thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt n bàn thì nhà cái trả lại tiền.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo 1-1.5″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]Keo_1-15

 

Nếu Đức thắng với cách biệt 2 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức hòa hoặc thua thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt 1 bàn thì chon Đức thua nửa tiền, chọn Pháp thắng nửa tiền.

Tương tự với các kèo (2 – 2,5) , (3 – 3,5) , (4 – 4,5)……(n – n,5)

Nếu Đức thắng với cách biệt (n+1) bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt nhỏ hơn n bàn thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền

Nếu Đức thắng với cách biệt n bàn thì chọn Đức thua nửa tiền, chọn Pháp thắng nửa tiền.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo tài 0.5″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu là 0 ( tỉ số 0-0) thì chọn sửu thắng, tài thua.

Nếu trận đấu hoặc hiệp đấu có bàn thắng thì chọn sửu thua, tài thắng

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo tài 0.5-1″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là 1 bàn thì chọn tài thắng nửa tiền, chọn sửu thua nửa tiền.

Nếu tổng bàn thắng lớn hơn hoặc bằng 2 thì chọn tài thắng cả tiền, chọn sửu thua cả tiền.

Nếu tổng bàn thắng bằng 0 ( tỉ số 0-0 ) thì chọn sửu thắng cả tiền, chọn tài thua cả tiền

Tương tự kèo tài (1,5-2) ; (2,5-3) ; (3,5-4)……..(n,5 – n+1):

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là n+1 bàn thì chọn tài thắng nửa tiền, chọn sửu thua nửa tiền.

Nếu tổng bàn thắng lớn hơn n+1 bàn thì chọn tài thắng cả tiền, chọn sửu thua cả tiền.

Nếu tổng bàn thắng nhỏ hơn n+1 thì chọn sửu thắng cả tiền, chọn tài thua cả tiền.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo tài 1 hòa” open=”no” bg_color=”#CC3333″]

 

 

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là 1 bàn thì nhà cái trả lại tiền.

Nếu tổng bàn thắng là 0 ( tỉ số 0-0) thì chọn sửu thắng , chọn tài thua.

Nếu tổng tỉ số lớn hơn 1 thì chọn tài thắng , sửu thua .

Tương tự kèo tài 2 hòa, 3 hòa, 4 hòa, … tài n hòa.

Nếu tổng tỉ số trận đấu là n bàn thì nhà cái trả lại tiền.

Nếu tổng số bàn thắng của trận đấu lớn hơn n bàn thì chọn tài thắng, chọn sửu thua.

[/accordion_item]

[accordion_item title=”Giải thích kèo tài 1.5″ open=”no” bg_color=”#CC3333″]

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu là 1 hoặc 0 ( tỉ số 0-0 ) thì chọn sửu thắng, tài thua.

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu lớn hơn 1 thì chọn tài thắng, sửu thua.

Tương tự kèo tài 2,5 tài 3,5 tài 4,5 …. tài n,5

nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu < n+1 thi chọn sửu thắng, tài thua.

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu lớn hơn n thì chọn tài thắng, sửu thua.

[/accordion_item]

 

 

 

 

[/accordion]